Köp boken Problemlösning i Bokus bokhandel, i AdLibris Bokhandel, i Akademibokhandel

G. POLYA

Problemlösning

En handbok i rationellt tänkande

Originalets titel: How to Solve It
översättning och vetenskaplig granskning av docent Torbjörn Lagerwall
elektronisk version av Bruno Kevius

 

 

 

 

Bokförlaget Prisma Stockholm, 1970

Innehåll

FÖRORD

Ur förordet till förstaupplagan
Ur förordet till första upplagans sjunde tryckning
Förord till andra upplagan

PROBLEMLÖSNINGSSCHEMA

INLEDNING

1. LEKTIONEN

Syfte
 1. Att hjälpa eleven
 2. Frågor, rekommendationer, tankeoperationer
 3. Allmängiltighet
 4. Sunt förnuft
 5. Lärare och elev. Att härma och öva
Indelning, kärnfrågor
 1. Fyra faser
 2. Att förstå problemet
 3. Exempel
 4. Att göra upp en plan
 5. Exempel
 6. Att genomföra planen
 7. Exempel
 8. Att se tillbaka
 9. Exempel
 10. Olika angreppsmetoder
 11. Lärarens frågemetod
 12. Bra frågor och dåliga frågor
Fler exempel
 1. Ett konstruktionsproblem
 2. Ett bevisproblem
 3. Ett hastighetsproblem

2. PROBLEMLÖSNING. EN DIALOG

Att bli bekant med problemet
Att bättre förstå problemet
Att jaga den hjälpande idén
Att genomföra planen
Att se tillbaka

3. KORT HEURISTISKT LEXIKON
      (* Endast hänvisning)

Analogi
Använde du alla de givna uppgifterna?
Att arbeta baklänges
Att genomföra planen
Att ställa upp ekvationer

Beslutsamhet, hopp, framgång
Beteckningar och termer
Betrakta den obekanta
Bolzano, Bernhard

Definition
Dela upp villkorets olika delar
Den blivande matematikern
Den intelligente läsaren
Den intelligente problemlösaren
Den traditionelle matematikprofessorn
Descartes, René
Det undermedvetna arbetet
Diagnos
Dimensionstest

Figurer
Framsteg och prestation

Generalisering
Granska gissningen

Har du sett detta förut?
Heuristik
Heuristisk argumentation
Hjälpkonstruktioner
Hjälpproblem
Här är ett närbesläktat problem som är löst förut

Induktion och matematisk induktion

Kan du använda resultatet?
Kan du härleda resultatet på något annat sätt?
Kan du kontrollera resultatet?
Korollarium
Känner du till något närbesläktat problem?

Leibniz, Gottfried Wilhelm
Lemma
Ljus idé

Modern heuristik
Motsägelsefull*

Notation

Om du inte kan lösa det givna problemet
Ordgåtor

Pappus
Pedanteri och sunt förnuft
Praktiska problem

Reductio ad absurdum och indirekt bevis
Regler för undervisning
Regler för uppträdande
Regler för upptäckande
Rita en figur*
Rutinproblem

Skulle du kunna formulera om problemet?*
Skulle du kunna härleda någonting användbart ur de givna uppgifterna?
Specialisering
Symmetri
Sökproblem, bevisproblem

Tecken på framsteg

Uppdelning och rekombinering
Uppfinnarparadoxen

Vad är det som söks?
Varför behövs bevis?
Variera problemet
Villkor

Är det möjligt att uppfylla villkoret?

Överflödig*

4. PROBLEM, LEDTRÅDAR, LÖSNINGAR

Problem
Ledtrådar
Lösningar